KGD Information:

THỜI KHÓA BIỂU CỦA VĂN PHÒNG GIÁO DỤC 
SUNDAY SCHOOL CALENDAR (School year: 2022-2023)

  • Nov 27: Thanksgiving Break (Thursday, Nov 24 - Thanksgiving Day)

  • Sun, Dec 4: GL-VN Classes resume - TN: Chầu Thánh Thể & Sinh hoạt -  Giáo Xứ Tĩnh tâm Mùa Vọng (Sun Dec 4 – Tuesday 7)

  • Sun, Dec 11: Sat Dec 10: Tĩnh Tâm TNTT from 9:30am – 12pm

  • Sun, Dec 18: FALL SEMESTER EXAMS - THI HỌC KỲ I 

  • Sun, Dec 25: Christmas Break (Dec 25 - Christmas Day) – NGHỈ HỌC

  • Sun, Jan 1, 2023: New Year’s Day - New Year’s Break – NGHỈ HỌC

  • Sun, Jan 8, 2023: GL-VN Classes resume - Phát Phiếu Điểm (Progress Report Cards) - Họp Phụ huynh RLLĐ Lần 2(1:45pm – 3pm) - TN: Chầu Thánh Thể & Sinh hoạt


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   173236 Contact us