KGD kính Chúc quí Cha, quí Sơ, quí Thầy Cô, quí Phụ huynh và các học sinh một mùa hè vui. Chương trình của KGD sẽ bắt đầu trở lại vào Chúa nhật August 13, 2017.
 
 
 
 

Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   61085 Contact us