Chương Trình Ghi Danh Niên Học 2017-2018
 
Vào hai ngày Chúa Nhật -
  + Ngày 23 Tháng 4 năm 2017 (April 23, 2017)
  + Ngày 30 Tháng 4 năm 2017 (April 30, 2017)
 
Từ: 9:00am tới 4:00pm
  
Tại: Hội Trường Lớn TTAP Giáo Xứ
 
Ngày 09 tháng 4, KGD sẽ gởi đơn ghi danh qua các em đem về cho phụ huynh. Quí vị phụ huynh sẽ đem theo giấy nầy khi đến ghi danh cho các con em.
 
Để việc ghi danh được nhanh chóng, quí vị phụ huynh có thể ghi danh online và đến trả lệ phí tại VP Khối Giáo Dục.

Lệ phí: Cho 2 tuần ghi danh nói trên -
  + $60:Việt ngữ - $80:Giáo Lý - $30: Thiếu Nhi
 
Sau 2 tuần trên, Lệ phí sẽ là: -
  + $80:Việt ngữ - $100:Giáo Lý - $40:Thiếu Nhi
 
 
 

Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   57058 Contact us